دیدار با نمازگزاران در ماه رمضان 1393

دیدار امام جمعه از نمازگزاران در ماه مبارک رمضان